22καὶ Βαιθαβαρα καὶ Σαρα καὶ Βησανα

23καὶ Αιιν καὶ Φαρα καὶ Εφραθα