55Μαωρ καὶ Χερμελ καὶ Οζιβ καὶ Ιταν

56καὶ Ιαριηλ καὶ Ιαρικαμ καὶ Ζακαναϊμ

57καὶ Γαβαα καὶ Θαμναθα, πόλεις ἐννέα καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν·