3κύριος πόρρωθεν ὤφθη αὐτῷ ᾿Αγάπησιν αἰωνίαν ἠγάπησά σε, διὰ τοῦτο εἵλκυσά σε εἰς οἰκτίρημα.