17ἕως οὗ διαπνεύσῃ ἡ ἡμέρα καὶ κινηθῶσιν αἱ σκιαί.

ἀπόστρεψον ὁμοιώθητι σύ, ἀδελφιδέ μου,

τῷ δόρκωνι ἢ νεβρῷ ἐλάφων

ἐπὶ ὄρη κοιλωμάτων.