19ἴδετε ὁδοὺς Θαιμανων,

ἀτραποὺς Σαβων, οἱ διορῶντες·