7᾿Εγένετο δὲ μετὰ τὸ λαλῆσαι τὸν κύριον πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα τῷ Ιωβ εἶπεν ὁ κύριος Ελιφας τῷ Θαιμανίτῃ

῞Ημαρτες σὺ καὶ οἱ δύο φίλοι σου·

οὐ γὰρ ἐλαλήσατε ἐνώπιόν μου ἀληθὲς οὐδὲν

ὥσπερ ὁ θεράπων μου Ιωβ.