3καὶ ἐρεῖς Τάδε λέγει κύριος τῇ Ιερουσαλημ ῾Η ῥίζα σου καὶ ἡ γένεσίς σου ἐκ γῆς Χανααν, ὁ πατήρ σου Αμορραῖος, καὶ ἡ μήτηρ σου Χετταία.