21καὶ ὁ τράγος τῶν αἰγῶν βασιλεὺς τῶν ῾Ελλήνων ἐστί· καὶ τὸ κέρας τὸ μέγα τὸ ἀνὰ μέσον τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ, αὐτὸς ὁ βασιλεὺς ὁ πρῶτος.