8Καὶ ἐπέστρεψεν Ραψακης καὶ εὗρεν τὸν βασιλέα ᾿Ασσυρίων πολεμοῦντα ἐπὶ Λομνα, ὅτι ἤκουσεν ὅτι ἀπῆρεν ἀπὸ Λαχις·